Zmluvy

za rok 2021
za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014

ROK 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z VUC KE
zmluva

Príloha k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.6.2020
príloha

ROK 2021

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
zmluva

Dodatok č. 2, Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 28/2021.
dodatok

Municipálny úver – UNIVERZÁL, Zmluva o úvere č.22/010/21
zmluva

Zmluva o dielo Ján – DACH s.r.o.
zmluva

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
zmluva

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.6.2021
príloha

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a. s.
dodatok

Kúpna zmluva uzatvorená so Slovak Telekom, a. s.
kúpna zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
dodatok

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)
zmluva

Dodatok č.1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu.
dodatok

Zmluva o poskytnutí služieb – Spracovanie žiadosti o dotáciu a spracovanie a koordinácia postupu verejného obstarávania.
zmluva

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 28/2021.
zmluva

Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 28/2021.
dodatok

ROK 2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
zmluva

Zmluva o výpožičke
zmluva

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe:

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 1
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 2 
Dohoda o vykonaní odbornej praxe žiakov školy u právn. alebo fyzick. osôb
Dohoda č. 20-42-012-11 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b)
Dohoda č. 20-42-010-37 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku.
zmluva

Dohoda o ukončení poistnej zmluvy.
dohoda

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie.
dodatok

Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.
dodatok

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
zmluva

Zmluva o dielo č. 002/2020 – Oprava chodníka v obci VOĽA.
zmluva

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní.
Dohoda

Odpredaj majetku „VOĽA – vodovod“
zámer
predaj majetku
kúpna zmluva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
zmluva

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č: 201915170
Zmluva