VZN

Všeobecné záväzne nariadenia obce VOĽA:

ROK 2022:

VZN o dani z nehnuteľností za rok 2022
VZN o dani za psa za rok 2022
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

ROK 2021:

Všeobecne záväzného nariadenia obce Voľa č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
VZN odpady 2021

ROK 2020:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Voľa č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2020

Návrh VZN odpady 2020

ROK 2019:

VZN o dani z nehnuteľností za rok 2019
VZN o dani za psa za rok 2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

ROK 2018:

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018
VZN o dani za psa na rok 2018
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018

ROK 2017:

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
VZN o dani za psa na rok 2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017