Preskočiť na obsah

Schôdza obecného zastupiteľstva

Zverejnené 14.3.2023.

Dátum a Čas
18. mar 2023 15:00 – 16:00
Miesto
Obecný urad Voľa

                                  Starosta obce Voľa                          

                                  Viliam Basara                                                                                

                                                                                  Vo Voli dňa 13.3.2023

                   Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

             V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb.

             o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Rokovacieho   

              poriadku Obecného zastupiteľstva Voľa, zvolávam

                         zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

                     ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2023 o 15:00 hod

                                v budove  Obecného úradu.

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Kontrola plnenia uznesení.

5. Cintorin v obci – oprava , plan, poplatky.

6. Zastavka v obci

7. Havarijny stav OU .

8. Stav financii, vydavky a prijmy.

9 Rôzne

10. Prijatie a schválenie uznesení.  

11. Záver.