Povinné zverejňovanie

Dohoda č. 21/42/010/54
dohoda

Dohoda č.21/42/012/12
dohoda

Smernica č.1/-2019
upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z.

Faktúry, zmluvy a objednávky obce VOĽA:

za rok 2022

za rok 2021
za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe:

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 1
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 2
Dohoda o vykonaní odbornej praxe žiakov školy u právn. a fyzick. osôb
Dohoda č. 20-42-012-11 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b)

Dohoda č. 20-42-010-37 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11

Výpis z registra trestov starostu
Výpis

Rozpočet na rok 2019 a informatívne rozpočty na roky 2020 a 2021
rozpočet

Návrh rozpočtu obce VOĽA na rozpočtové roky 2019 – 2021.
návrh

Všeobecné záväzne nariadenia obce VOĽA:

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019
VZN o dani za psa na rok 2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

Upozornenie prevádzkovateľa skládky odpadov – FÚRA s. r. o

Dodatky k úverom:

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 22-013-13
Dodatok č. 5 k zmluve o úvere č. 22-014-04

Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce VOĽA
Rokovací poriadok 2018

Návrh rozpočtu obce Voľa na rok 2020 a informatívne rozpočty na roky 2021 a 2022
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – A
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – B
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – C
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – D

Rozpočet na rok 2018
1 – Sumár – Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
2 -Príjem – Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
3 – Výdaj -Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
4 -Kapitálový výdaj a finančné operácie -Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020

Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž
Uznesenia k obchodnej verejnej súťaži

Ochrana osobných údajov – Informačná povinnosť – obec Voľa
info

Spoločnosť Duslo, a. s. – úsek výroby Strážske informuje občanov

  oznam