Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

Zverejnené
23. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2022 − 10. januára 2023
Kategória

Prílohy