Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 na webe:

www.scitanie.sk

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Nízkouhlíková stratégia organizácií v KSK

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu je prístupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic.