Nízkouhlíková stratégia organizácií v KSK

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu je prístupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic.