Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce

Obec Voľa v súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje odmenu zástupcu starostu Obce, ktorú určil starosta obce vo výške 50,00 € za kalendárny mesiac.