VZN

Všeobecné záväzne nariadenia obce VOĽA:

ROK 2019:

VZN o dani z nehnuteľností za rok 2019
VZN o dani za psa za rok 2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

ROK 2018:

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018
VZN o dani za psa na rok 2018
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018

ROK 2017:

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
VZN o dani za psa na rok 2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017