Povinné zverejňovanie

Návrh Záverečného účtu obce Voľa za rok 2019
dokument
Individuálna výročná správa obce Voľa za rok 2019
dokument

Smernica č.1/-2019
upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z.

Faktúry, zmluvy a objednávky obce VOĽA:

za rok 2020

za rok 2019

za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014

 

Rozpočet na rok 2019 a informatívne rozpočty na roky 2020 a 2021
rozpočet

Návrh rozpočtu obce VOĽA na rozpočtové roky 2019 – 2021.
návrh

Všeobecné záväzne nariadenia obce VOĽA:

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019
VZN o dani za psa na rok 2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

 

Upozornenie prevádzkovateľa skládky odpadov – FÚRA s. r. o

Dodatky k úverom:

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 22-013-13
Dodatok č. 5 k zmluve o úvere č. 22-014-04

Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce VOĽA
Rokovací poriadok 2018

Návrh rozpočtu obce Voľa na rok 2020 a informatívne rozpočty na roky 2021 a 2022
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – A
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – B
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – C
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – D

Rozpočet na rok 2018
1 – Sumár – Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
2 -Príjem – Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
3 – Výdaj -Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
4 -Kapitálový výdaj a finančné operácie -Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020

Záverečný účet obce za rok 2019
Záverečný účet
Výročná správa obce Voľa rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet

Výročná správa obce Voľa rok 2018

Rozpočet na rok 2017
rozpočet

Záverečný účet obce VOĽA za rok 2017
záverečný účet
Výročná správa obce VOĽA za rok 2017
výročná správa
Návrh záverečného účtu obce VOĽA za rok 2017
návrh

Záverečný účet obce VOĽA za rok 2016
záverečný účet
Výročná správa obce VOĽA za rok 2016
výročná správa
Individuálna výročná správa obce Voľa za rok 2016
výročná správa

Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž
Uznesenia k obchodnej verejnej súťaži

Ochrana osobných údajov – Informačná povinnosť – obec Voľa
info

Spoločnosť Duslo, a. s. – úsek výroby Strážske informuje občanov

  oznam