Voľby do NR SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Voľby do NR SR – informácia pre voliča

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:
– v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce Voľa – Obecný úrad Voľa, Voľa č. 36, 072 21 pošta Nacina Ves, najneskôr do 10.01.2020.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
– elektronicky, na elektronickú (e-mailovú) adresu obecvola@gmail.com, najneskôr do 10.01.2020.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej
volebnej komisie vo Voli môže politická strana alebo petičný
výbor poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu Obce Voľa:
obecvola@gmail.com

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžu obyvatelia obce posielať aj
elektronicky na e-mailovú adresu Obce Voľa: obecvola@gmail.com

Termín: do 13.02.2020

 

Pozvánka na výlet do poľského mesta Krosno

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším organizujeme výlet autobusom do poľského mesta Krosno. Výlet sa uskutoční dňa 05.10.2019 s odchodom v skorých ranných hodinách. Presný odchod autobusu Vám upresníme v miestnom rozhlase a na informačnej tabuli obce Voľa.
Prihlásiť sa môžu obyvatelia obce Voľa nad 60 rokov, v prípade malého počtu účastníkov, doplníme účastníkov ďalšími občanmi obce.
Cena výletu je 3 €. Hlásiť sa občania obce môžu na Obecnom úrade do 02.10.2019.

Tešíme sa na Vašu účasť.